ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
* ข้อมูลที่จำเป็น
/ Serial Number
/ Purchase Date
/ SHOP

ข้อมูลลูกค้า / Customer Information

/ Name
/ Surname
/ Address
/ Sub-district
/ District
/ Province
/ Postal Code
/ Email
/ Phone Numbers
ระบบจะส่งข้อความแจ้งผลการรับประกันถึงอีเมลข้างต้น กรุณาระบุอีเมลที่ใช้งานได้จริง
/ Receipt
*กรุณาแนบใบเสร็จเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนรับประกันสินค้า
หากท่านไม่ได้แนบภาพใบเสร็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับระยะเวลาประกันตามวันที่สินค้าวางจำหน่าย
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง
หมายเลขเครื่อง :
วันที่ซื้อ :
สถานที่ซื้อ :
ชื่อ - นามสกุล :
ที่อยู่ :
แขวง / ตำบล :
เขต / อำเภอ :
รหัสไปรษณีย์ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
อีเมล :
ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน :
Subscribe to Our Newsletter